• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir NLP Eğitimi

İzmir NLP Eğitimi
NLP

Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, tek bir konuya özgü becerilere duyulan gereksinimin yerini, öğrenme ve uyum sağlama becerileri almıştır.

Geleceğin anahtarı kişilerin içinde saklıdır. Onların düşünceleri, davranışları ve iç çatışmalarını yönetmekteki ustalıkları, parlak, yaratıcılığa ve işbirliğine dayalı bir geleceğin kapılarını açacak; çağa ayak uydurmalar ile yarışı terk etmek zorunda kalanlar arasındaki farkı yaratacaktır.

Bir organizasyonda egemen olan kültür, özellikle yüksek konumlardaki yöneticilerin kültür ve tutumlarının dışa vurumudur. Liderlerin yönetim biçimi, organizasyonun işleyişi ile bütünleşir. Kişinin rütbe ve derecesi ne olursa olsun, kendi çevresinde bir liderdir. Kişi kendini tanıyarak, iç dünyasında değerlendirerek çevresinde değişim yaratabilir. Başarma güdüsü kişinin içinden gelir. Hayattaki başarı, kişinin düşündüğü, söylediği ve yaptığı her şeyde mükemmelliğe erişebilmesine bağlıdır. Peter Senge “The Fifth Discipline (Beşinci Disiplin)” adlı eserinde “kişisel üstünlük” kavramını tanıtırken, NLP(Neuro Linguistic Programming), de bu üstünlüğe nasıl ulaşılacağını inceler.

NLP(Neuro Linguistic Programming), seçilen beceriye özgü mükemmellik kavramını tanımlayabilmeyi sağlar ve insana ustalık düzeyine erişmek için özgün ortamında izlemesi gereken yolun haritasını sunar  .

Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21 nci yüz yılda ham bilgi yağmuruna tutulan insanımız en kısa yoldan gerekli bilgiye ulaşabilme ve bu bilgileri içselleştirilerek yetenek seviyesine çıkarabilmek amacıyla maddi ve manevi kaynaklarını harcamaktadır. Söz konusu seviyelere; beynimizi ve kabiliyetlerimizi en etkin bir şekilde kullanarak ulaşmamızı önerme ve teknikleri ile NLP(Neuro Linguistic Programming), sağlamaktadır.

Türkiye’de 1990 yılından sonra kitap evlerinin raf ve vitrinlerinde boy göstermeye başlayan NLPkitapları son yıllarda büyük kitapçılarda ayrı bir bölümü işgal etmeye başlamıştır. Amerika’da 2 adet İngiltere’de 1 adet NLP üniversitesi , dünyanın çeşitli ülkelerinde 100’den fazla enstitü mevcuttur. Türkiye’de ise 1990’dan sonra kişisel gelişim kurslarında öğretilmekte olan NLP, 2003 yılı güz döneminden itibaren Yeditepe ve Bilgi Üniversitelerinde akademik seviyede ele alınmaya başlamıştır. 

NLP’NİN TANIMI

NLP(Neuro Linguistic Programming) ya da kısaca NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP(Neuro Linguistic Programming),  her zaman istediğiniz sonuçlara ulaşabilmek için gereken mükemmelliği irdelemenize ve yeniden oluşturmanıza olanak sağlayan bir yöntemdir.

Düşünce, duygu ve davranışlar birlikte çalışarak kişinin yaşam deneyimlerini yaratmaktadır. Çoğu zaman bu deneyimler bilinçsizce yaratılır. Robotlaşan düşünceler, dondurulmuş ya da bastırılmış duygular ve otomatik davranışlarla yaratılan yaşam deneyimleri doğal olarak bilinçsizce oluşmaktadır. Durmuş saatin bile günde iki kez doğruyu gösterdiğini düşünürsek, bilinçsizce sürülen bir yaşamda arada bir şans ya da tesadüf olarak kabul edilen “doğrular” yüzleri güldürmektedir. Geri kalan zamanlarda hayatın insanın istediği şekilde seyretmemesinin nedenini şanssızlık, talihsizlik ya da kader olarak açıklama eğilimi söz konusudur.

Richard Bandler’in ifadeleri ile “NLP’nin temsil ettiği şeylerden birisi, insandaki öğrenme yetisine bir bakış açısı sunmasıdır. Onlarca psikolog ve sosyal hizmet görevlisi NLP’yi bir “terapi” gibi yorumlayarak kullandıkları halde, NLP’yi bir eğitim süreci olarak adlandırmak daha doğrudur. Zaten NLP(Neuro Linguistic Programming)’cilerin temel işlevi, insanların kendi beyinlerini kullanmalarını öğretecek yolları geliştirmektir.”

NLP’nin farklılığı bir insanın öznel deneyimlerini anlamaya çalışmakta yatmaktadır.

NLP(Neuro Linguistic Programming),  ile ilgili kitaplarda geçen tanımlamalardan bazıları:

NLP(Neuro Linguistic Programming),  bir davranış biçimidir; yaşama az rastlanan bir öğrenme fırsatı olarak bakmaktadır. NLP(Neuro Linguistic Programming), insanları etkileyen iletişim biçimlerini ve neyin öğrenilmeye değer olduğu konularında ustalaşmayı amaçlamaktadır.

NLP, bir yönetimdir; her davranışın bir yapısı olduğu önermesiyle yola çıkmaktadır. Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamaksa algısal yeteneklere bağlıdır.

NLP, mükemmelliğin bilim ve sanatıdır.

NLP, kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla iletişimidir.

NLP, değişim sanatıdır.

NLP, beynin kullanma kılavuzudur.

NLP, başarının teknolojisidir.

NLP, insanın “kendisinin en iyi versiyonu   olabilme” sanatıdır.


NLP(Neuro Linguistic Programming)


Neuro (Sinir / Algı)


NLP’nin N’si olan “Neuro” sinir ve algı olarak kabul edilen 5 duyu organı ile insanın çevresinden aldığı bilgileri kapsamaktadır.

İnsanın yaşamdaki tecrübeleri sinir sistemi sayesinde 5 duyusu ile algılanmakta ve işlenmektedir. 

Neuro, görme, duyma, dokunma, tat ve koku alma duyularının kullanılarak; dış dünya ile ilgili deneyimlerin bilinçli ya da bilinçaltı düşüncelere dönüştürülmesinin nörolojik süreçleriyle ilgilenmektedir. Neuro, bedenin ve zihnin  bir bütün olarak işleyişini irdelemektedir. NLP(Neuro Linguistic Programming)’nin en çok üzerinde durduğu konu, nörolojik süreçlerin etkinliğini artırmak ve onu yönetebilme becerisi kazandırmaktır. 

Ortaya koyulan her davranış ve düşüncenin kaynağı Sinir (Beyin) sistemidir. Duyu organlarıyla algılanılan mesajlar insan beynine işlenmekte ve bu mesajlar insanın davranışlarını oluşturmaktadır. Beyin ve vücut bir sistem olmakla beraber aralarındaki ilişki NLP’nin temelini ortaya çıkarır.

Linguistic (Dil / İletişim)

Linguistic, kişinin kendisi ve diğer insanlar ile iletişimini kapsamaktadır. 

Bu kapsamda kişinin kendi kendine söylediği olumlu veya olumsuz sözleri, davranışlarına yansımaktadır. Diğer insanlar ile kurduğu iletişimde kullandığı dil de kişinin düşünce yapısı ile tutum ve davranışlarının bir neticesidir. 

Dil, insan deneyimlerine anlam kazandırmak ve bu deneyimleri kendisine ya da başkalarına iletmek için kullanılmaktadır. Dili kullanma biçimi, insan kimliğinin ve düşünce biçiminin dışavurumudur.

“Linguistic” sözcüğüyle, anlayışı etkileyen ve iletişimin çoğunun dayalı olduğu dilsel modeller kastedilmektedir. Dil olmadan bilinçli düşünceyi zihinde canlandırmak zordur; insan kendisi ile ne kadar sık konuşur, öğüt verir ya da azarlar.

İnsanın duyu organlarıyla aldığı mesajlar sinir sistemi için bir dil teşkil etmekte ve bundan dolayı da deneyimler sözcük, kelime ve sesle anlamlandırılmaktadır. Kişi kendi zihni ile nasıl iletişime giriyor; diğer insanlarla ve çevre ile nasıl bir iletişim göstererek uyum sağlamaya çalışıyor? Dolayısıyla bu deneyimleri açıklayabilmek için bir dil sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.


Programming (Programlama)

Programlama, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişim ve sinir sistemini organize etmektir.

Bütün davranışlar bir tür yapı ve kalıp içerisinde oluşmaktadır. Sahip olunan duygu, düşünce ve davranışlar bu programlara göre anlam kazanmaktadır. İnsan konuşuyor, yürüyor, anlıyor, düşünüyor. Ortaya sonuçlar koyuyor. Bunların hepsi bir programın ürünüdür. Aynı bilgisayarlar gibi. Her bilgisayarın bir yazılım programı olduğu gibi insanların da davranışlarının özünde bir program vardır. Eğer program değişirse davranışlar da kendiliğinden değişebilmektedir. Bu iyi bir haberdir, çünkü eğer sonuçları istenilen gibi değilse, değiştirme şansımız vardır. İnsan kendi ilişkilerini, durumunu değiştirebilir, geliştirebilir ve zenginleştirebilir.

İzmir NLP Eğitimi İçeriği; 

NLP nedir? Zihin, Dil ve Davranış bağlantısı

NLP Temel Çalışma prensipleri ve felsefesi

NLP Kullanımı İçin Etik ve Profesyonel temel Hatlar

NLP Ön varsayımları

Koşullanma ve Öğrenilmiş Çaresizlik

Bilinç dışı Zihnin Çalışma prensipleri

Bilinç ve Bilinç dışı Zihin Arasındaki Farklar

Bilinç ve Bilinç dışı Zihnin Öğrenme İlkeleri

Öğrenme düzeyleri

NLP Değişim dönemi

Hedefler Açısından iyi Biçimlenmiş Koşullar Oluşturmak

Mantıklı, kesin, ulaşabilir, ayrıntılı hedefler oluşturabilmek İletişim ve Dil elemanları Algılama, İç Temsil ve Geri Bildirim dönemi

Uyum Temel ve İleri düzeyde Uyumun Unsurları 

Fizyoloji Duyusal Keskinlik ve Kalibrasyon

Temsil Sistemleri

Görsel, İşitsel, Kinestetik ve Dijital Göz Erişim İpuçları

Meta Model Silme, Bozma ve Genelleme

NLP ve Hipnoz İlişkisi

Duyguları Yönetmek

Duygusal Değişim dönemi

Olumlu Duyguları oluşturmak ve Artırmak

Mükemmellik Çemberi

Olumsuz Duyguları Azaltmak ve Yok Etmek

İlgili ve İlgisiz Konuma Geçmek

Çapa Atma

Yığma Çapalar, Çöken Çapalar ve Zincirlenen Çapalar Yeniden

Çerçeveleme

Swish Tekniği

Zaman Çizgisi

Zamanını daha verimli ve etkin kullanabilmek ve kısa bir sürede daha verimli sonuçlar elde edebilmek, 

Motivasyon Uzaklaşmacı

Motivasyon Yaklaşmacı

Motivasyon Motivasyon Teorileri

Kişisel Vizyon yöntemleri

İnanç Değiştirme Süreci

Sınırlayıcı İnançları

Değiştirme yöntemleri

Etkili Hedefler Belirlemek

Hedef Belirleme yöntemleri


Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

 

NLP Eğitimi ilgili detaylı bilgi için :


İzmir’deki NLP eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


İzmir Karşıyaka NLP eğitimlerimiz için  0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz

İzmir NLP

İzmir NLP Kursu

İzmir NLP Teknikleri

İzmir Nlp, Nlp İzmir, İzmir Nlp Teknikleri, Nlp Sertifika İzmir, İzmir Nlp Yöntemleri, İzmir Nlp Eğitimi, Nlp Eğitimi İzmir, İzmir NLP Sertifika ve Nlp teknikleriyle ilgili tüm çalışmaları buradan takip edebilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - -
İzmir NLP Eğitimi başlıklı 4599 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın